Kontakt oss

Miljøstrategi

 • Vi er en miljøavansert bedrift

  Veien til å bli en miljøansvarlig bedrift på et høyt nivå har vært Sharps kjernefilosofi siden 2004. I over et tiår har vi vist gjennom handlinger at dette ikke bare er tomme ord.

  Sharp var den første produsenten som mottok EUs miljømerke for et TV apparat. De fleste av Sharp sine multifunksjonsskrivere blir belønnet og sertifisert for energisparende og miljøvennlige egenskaper.
   

  I løpet av de siste årene har flere hundre Sharp-produkter fått internasjonale priser for enestående miljøvennlig design. Dette er et godt tegn på at forpliktelsen vår om å produsere miljøvennlige produkter virker, og fører til at vi holder oss til målet om å være en bedrift som utviser stort miljøansvar.

  Spar ressurser.

  Spar energi.

  Lang holdbarhet.

  Maksimer resirkuleringsevne.

  Dette er Sharps forpliktelse til miljøet og samfunnet.

 • Positiv handling. Ekte investering.

  Fra den første fasten av produktdesignet til fabrikasjon, og helt til avhending ved slutten av levetiden, blir alle områder der vi direkte eller indirekte påvirker miljøet gransket nøye.

  Alle fabrikkene våre og de fleste kontorene våre overholder ISO 14001-standarden. Dette er et rammeverk som fastsetter kravene for systemer innen miljøforvaltning. Og vi oppmuntrer aktivt til miljøforvaltning og initiativer for grønn bevissthet i hele organisasjonen.

  Ingeniørene våre utvikler kontinuerlig innovative økologiske teknologier for å gjøre verden til et renere og grønnere sted, og vi har et fast fokus på å lage miljøvennlige produkter av høy kvalitet.

 • Produserer grønnere produkter

  Sharps «retningslinjer for grønne produkter» styrer hele livssyklusen til hvert enkelt produkt vi produserer. Vi jobber hardt for å holde et lavt energiforbruk, redusere avfall og innpakninger, bedre resirkuleringen og skape produkter med lengre levetid.

 • En historie og fremtid med foregangsarbeid

  Som en nyskaper for samfunnet, begynte Sharp med foregangsarbeid innen solcelleteknologi allerede helt tilbake i 1959. Nå finnes solcelleteknologien vår i hjem, på gårder, i fabrikker, i solcellekraftverk og i offentlige bygninger over hele verden. Og det er bare ett av ekspertområdene våre.

  Der det er hensiktsmessig benytter produktene våre langtids LED-lys, disse bruker minimalt med strøm og har også en lang levetid.

  Vi utvikler kontinuerlig skriverne og multifunksjonsmaskinene våre som er energibesparende.

  Miljøansvar er i Sharps DNA

  Ever Sharp-blyanten, som ble oppfunnet av grunnleggeren vår, Tokuji Hayakawa, var produktet bak navnet vårt – Sharp. Siden den også forvandlet en hverdagslig gjenstand til noe som kunne gjenbrukes, og på samme tid sparte verdifullt tre, kan den ses på som vårt første miljøansvarlige produkt.

Grønne produkter

Sharp kaller sine miljøbevviste produkter «Grønne produkter» (GP). GP-retningslinjene, som definerer kriterier for utvikling og design i tråd med syv konsepter, har blitt brukt globalt på tvers av alle avdelinger for produktdesign siden 1998. På lignende måte kaller vi alle miljøbevisste enheter Grønne enheter (GD) og vi har etablert egne GD-veiledninger. Disse har blitt brukt på tvers av alle avdelinger for enhetsdesign siden 2004.

Ved utvikling av slike produkter og enheter, setter Sharp konkrete målsetninger i henhold til GP-standardarket og GD-standardarket, som er utformet basert på GP-retningslinjene og GD-retningslinjene. I trinnene for prøvefabrikasjon og masseproduksjon, fastslår det hvor godt det faktiske produktet eller om enheten overholder målsetningene. De som oppnår standardene blir tildelt GP- eller GD-status.

Innholdet i GP-standardarket og GD-standardarket som er referansepunktet for utviklingsmålene blir strengere og revidert hvert år, slikt at miljøprestasjonen til produktene og enhetene våre stadig blir bedre.

Konsepter innen grønne produkter

Energibesparing/energiskapende
Produkter med enestående yteevne innen energibesparing/energiskaping forbedrer energieffektiviteten og reduserer energiforbruket til produkter; andre tiltak

Konservering av ressurser
Produkter som er laget for å bevare ressurser, reduserer materialer som brukes; design av produkter som bevarer ressurser under bruk; forleng levetiden til produkter; andre tiltak

Resirkuleringsevne
Produkter som er designet for resirkulering; design produkter som er enkle å demontere; bruk materialer som er enkle å resirkulere; andre tiltak

Sikker bruk og avhending
Produkter som kan brukes og avhendes på en sikker måte
Ikke bruk produkter som har negativ innvirkning på folkehelsen eller miljøet; andre tiltak

Bruk av grønne materialer og enheter
Produkter som bruker grønne materialer og enheter
Bruk resirkulerte materialer / plast basert på biomasse; andre tiltak

Miljøbevissthet,
vedrørende batterier, osv.

Produkter som bruker batterier, bruksanvisninger og innpakning med økt miljøbevissthet
Reduser innpakning for produkt; design produkter som muliggjør enkel fjerning av batterier; andre tiltak

Vise produktenes miljøinformasjon
Produkter som viser miljøprestasjonen og -informasjonen
Oppnå miljømerking (økomerking); implementer LCA; andre tiltak

Grønne fabrikker

I 2003 lanserte Sharp et strengt evalueringssystem for fabrikkene sine over hele verden og utsatte dem bevisst for en streng intern inspeksjonsprosess. Poeng tildeles ved å overholde en rekke strenge miljøpraksiser, fra resirkulering av regnvann til unngåelse av avfall til fyllplasser. Målet er å oppnå statusen «Supergrønn fabrikk», noe som krever en ekstremt høy poengsum. I 2009 ble alle Sharp-fabrikkene i Japan tildelt Supergrønn fabrikk-status, med Sharps høyteknologiske fabrikk i Kameyama på førsteplass. Kameyama genererer mesteparten av energien den trenger for produksjonsformål selv fra et av Asias største takbaserte PV-systemer med en kapasitet på 5,2 MW. I tillegg blir fabrikkens ytterligere energibehov dekket av det nyeste innen gassfyrte varme- og kraftkilder, og spillvannet brukes ikke bare til å varme opp vann, men brukes også til forsyning av luftkondisjonering.

Sharp-fabrikken i Alsace i Frankrike, som produserer standardskrivere og multifunksjonsmaskiner, oppnådde denne statusen i juli 2006. En av fabrikkens kjernestyrker innen økologi er den strenge måten de sorter avfall på. Siden 2004 har alt avfall, batterier, plast, neonremser, papir, glass og trepaller blitt samlet inn og atskilt. Fabrikken har også gjort fremskritt innen leveringskjeden og logistikk. Ved å bytte til en ny papptype, har den redusert størrelsen på innpakningen med halvparten og vekten med omtrent en tredjedel, noe som videre reduserer krav for transportkapasitet og drivstofforbruk.

Sharps miljøinnsats ved fabrikken i Wrexham i Nord-Wales, har også havnet i overskriftene. I 2008 ble fabrikken tildelt Wales Business and Sustainability Award som anerkjennelse for solenergi- og mikrobølgefabrikkens ambisiøse trinn mot en miljøvennlig og bærekraftig fremtid. De nye produksjonsprosessene som ble innført på fabrikken fokuserer på effektiv bruk av ressurser, samt å ta tilbake og resirkulere gamle produkter.

Sertifisering/merking

ISO 14001

EN ISO 14001 er et kriteriumsett for et system for miljøforvaltning. Det kartlegger et rammeverk som en bedrift eller organisasjon kan følge for å starte og gjennomføre effektiv miljøforvaltning.

Uavhengige revisorer sjekker regelmessig hvorvidt Sharp overholder hvert enkelt krav. En gjennomføring i henhold til disse kravene sikrer en kontinuerlig miljøbevisst utførelse.

Miljømerking

Et sett med forskjellige økomerkinger er tilgjengelig for å fremheve forskjellig grad av miljøbevissthet ved et produkt. Kravene for å få godkjent en søknad for merking er harde. Selvfølgelig har mange Sharp-produkter økomerking.

 • Blå Engel

  Vi hos Sharp mener at det er svært viktig å utvikle vårt miljøarbeid. For å harmonisere med hele vår europeiske organisasjon, har vi nå tatt et nytt skritt for fremtiden gjennom Blå Engel-sertifiseringen, som av mange anses som den ledende miljømerkingen. Med sertifisering av våre produkter innen skriver- og skannerløsninger i henhold til miljøkriteriene for Blå Engel, oppfyller mange av våre produkter de nyeste og mest krevende bærekraftskravene. Klikk på knappen under for en fullstendig liste over sertifiserte produkter.

Bestemmelser

Det er en selvfølge at Sharp påtar seg store anstrengelser for å overholde lovbestemte krav over hele Europa, som f.eks. plikter om kjemisk registrering fra «REACh», avfall fra elektronisk og elektrisk utstyr «WEEE» og begrensning for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr «RoHS».

 • REACh

  REACh, en EU-forordning (EC 1907/2006) for registrering, vurdering, autorisering og begrensning av kjemikalier, trådde i kraft den 1. juni 2007.

  Et mål for denne forordningen er å forbedre, innen det generelle rammeverket for bærekraftig utvikling, beskyttelsen av folkehelse og miljøet fra risikoene fra kjemiske stoffer. Sharp støtter dette målet og, under Sharps regler for god oppførsel, tar de en proaktiv tilnærming for å overholde bestemmelsene.

  Henvis til følgende nettsted for mer informasjon:

  SDS (Safety Data Sheet)

  SDS (Safety Data Sheet) beskriver egenskapene til et kjemisk stoff, samt nødtiltak for å håndtere dette kjemikaliet - eller et produkt som inneholder dette stoffet- i tilfelle en ulykke. Dette bidrar til å sikre at kjemikaliens egenskaper er korrekt forstått og at produkter som inneholder kjemikaliet kan brukes trygt.

 • RoHS

  Bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr er regulert av RoHS-direktivene 2002/95/EC og 2011/65/EU, som begrenser bruken av tungmetall slik som bly, kvikksølv, kadmium og heksavalent krom og flammehemmende midler.

  Henvis til følgende nettsted for mer informasjon:

 • Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr

  Dette symbolet som vises på produktet ditt betyr at når produktet når slutten av levetiden, skal det avhendes atskilt fra vanlig husholdningsavfall. Den sorte stolpen viser at produktet ble lansert på markedet etter 15. august 2005. Dette er en EU-lovgivning som krever riktig håndtering, gjenvinning og resirkulering av slikt avfall for å redusere avfallet som går til fyllplasser. Derfor ber vi deg hjelpe oss med å beskytte miljøet ved å avhende avfallet på riktig måte. Dette for å sikre at det håndteres riktig og for å forhindre potensielle negative innvirkninger på miljøet og menneskelig helse som ellers kan oppstå.

  Hvis det brukte elektriske eller elektroniske utstyret har batterier eller akkumulatorer, må du avhende disse hver for seg på forhånd i henhold til lokale krav. Elektronisk avfall kan avhendes via de lokale myndighetene, kommunale avfallsplasser eller den lokale detaljhandelen hvis du har tenkt å kjøpe et nytt produkt av samme type.

  Land utenfor EU: Avhend produktet i henhold til lokale og nasjonale lover.

  Når det gjelder avhending og behandling av Sharp-blekkpatroner og andre forbruksvarer fra Sharps multifunksjonsenheter, bør du være oppmerksom på  følgende:

  Slikt avfall skal håndteres i henhold til lovbestemte krav i området ditt. Vi anbefaler å henvende seg til kompetente tjenesteleverandører for dette (f.eks. bedrifter for avfallsresirkulering) og be om støtte fra lokale myndigheter der det er nødvendig.

 • Batterier

  Batterier er produkter som brukes daglig, og de kan gi alvorlig miljøbelastning hvis de ikke samles inn og resirkuleres på riktig måte ved slutten av levetiden. Nyttige materialer kan genereres fra resirkulerte batterier, noe som gir en ressurs for produksjon og produkter som produseres i Europa.

  Henvis til følgende nettsted for mer informasjon:

 • Frivillig EU-avtale

  Sharp er en miljøbevisst bedrift med mange meritter innen miljøforbedringer av produkter. Derfor er Sharp forpliktet til å delta i den europeiske «frivillige industriavtalen for bildeutstyr». Derfor bidrar Sharp til EUs handlingsplan for energieffektivitet ved å forbedre miljøegenskapene til produktene sine, spesielt med tanke på ressurs- og energieffektivitet.

  Kunder får ikke bare fordeler fra enda mer miljømessige avanserte produkter, men kan også foreta mer bærekraftige kjøpsvalg basert på miljøprestasjonen til produktene. Slik informasjon gis på produktsiden til hvert land under «Kundestøtte og nedlastinger» i form av en miljøerklæring i henhold til ECMA370-standarden.