Trees
Trees

Klimaendring

Ekstremvær som trolig skyldes klimaendringer, har de senere årene forårsaket stadig flere naturkatastrofer verden over. Særlig tyfoner, orkaner, lokale, voldsomme regnskyll og oversvømmelser kan få katastrofale følger både for liv og virksomhet.

Klimaendring

Ekstremvær som trolig skyldes klimaendringer, har de senere årene forårsaket stadig flere naturkatastrofer verden over. Særlig tyfoner, orkaner, lokale, voldsomme regnskyll og oversvømmelser kan få katastrofale følger både for liv og virksomhet.

Forskning viser at hovedårsaken til klimaendringene er de stigende konsentrasjonene av CO2 og andre drivhusgasser (GHG) på jorden. 
 

A polar bear stood on floating ice

Sharp jobber for ren energi

På bakgrunn av dette trådte Paris-avtalen i kraft i november 2016 med mål om å begrense stigningen i den globale temperaturen til under to grader over de førindustrielle nivåene og å sørge for at oppvarmingen ikke overstiger 1,5 grader. Avtalen stipulerte i tillegg at drivhusgassutslippene skal reduseres til tilnærmet null innen 2050.

For å støtte opp om reduksjonen av drivhusgassutslipp har vi lansert SHARP Eco Vision 2050. I denne langsiktige miljøvisjonen har vi fastslått to kritiske mål for bærekraftig utvikling som skal være nådd innen 2050: å produsere mer ren energi enn den samlede mengden energien som forbrukes i hele Sharps forsyningskjede og å innfri målet om nullutslipp av CO2 i Sharps driftsvirksomhet. Vi har allerede iverksatt tiltak for å nå disse målene.

Sharp erkjenner de materielle konsekvensene som klimaendringene har for virksomheten vår, både med hensyn til risikoer og muligheter. Vi er i gang med å forberede utgivelse av klimarelatert informasjon henhold til anbefalingene fra arbeidsgruppen for klimarelaterte, finansielle rapporteringer (TCFD), som er nedsatt av det finansielle stabilitetsrådet (FSB).

People high-fiving