Globe illustration in front of a sunset
Globe illustration in front of a sunset

Innkjøp

For å sikre bærekraftig vekst og lønnsomhet for oss selv og leverandørene våre går Sharp enda lenger i tiltakene for kvalitet, pris og levering av deler og materialer.

Rettferdige og upartiske innkjøp

Sharp går enda lenger i tiltakene for kvalitet, pris og levering av deler og materialer, og samarbeider med leverandørene for å sikre gjensidig bærekraftig vekst og lønnsomhet. Sharp tar dessuten sosialt ansvar på en lang rekke områder i hele innkjøps- og forsyningskjeden. Disse områdene innbefatter produktsikkerhet, miljøvern, menneskerettigheter, arbeidsmarkedet, helse og sikkerhet.

A stack of boxes next to a plane and a truck

CSR

Sharps grunnleggende tilnærming, konkrete retningslinjer og krav til leverandørene med hensyn til innkjøp fremgår av grunnprinsippene våre for innkjøp. Sharp erklærer tydelig i sin CSR-forsyningskjedeveiledning – som bygger på grunnprinsippene våre for innkjøp – at implementering av CSR-tiltak som f.eks. miljøvern samt overholdelse av lover, forordninger og sosiale standarder, er en del av retningslinjene våre for innkjøp. Disse innbefatter særlig eliminering av barne-/tvangsarbeid og diskriminering samt overholdelse av arbeidsrelaterte lover som f.eks. rett til organisering og tarifforhandlinger. Sharp ber dessuten sine forretningspartnere om aktivt å fremme slike initiativer.

Sharp er i kontinuerlig dialog med leverandørenes salgsrepresentanter for å forbedre forståelsen mellom Sharp og forretningspartnerne.

Solar pv panels check list criteria

Kjemiske substanser

Sharps produkter er laget av flere deler og materialer og disse inneholder kjemiske stoffer. Kjemiske produkter brukes også i produksjonsprosessene på våre fabrikker og hos våre underleverandører. I samsvar med vår grunnleggende miljøpolicy «Å skape et miljøbevisst selskap med oppriktighet og kreativitet», foreskriver Sharps Code of Conduct håndtering av kjemiske stoffer som følger: overholdelse av gjeldende miljølover, forskrifter og regionale avtaler.

Chemicals

EU REACH Regulation

EU-forordningen EC 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og restriksjon av kjemikalier trådte i kraft 1. juni 2007. Et av målene er å forbedre helse- og miljøvernet for farlige kjemiske stoffer innenfor rammen av bærekraftig utvikling.

Sharp støtter dette formålet, og i samsvar med Sharps Code of Conduct, inntar en proaktiv holdning for å overholde gjeldende lover og forskrifter. Vi inspirerer til aktiv miljøledelse, bærekraftig utvikling og investeringer i miljøtiltak i hele vår organisasjon så vel som utenfor den.

Hands holding a plant and hands holding buildings

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Våre sikkerhetsdatablader (SDS) beskriver egenskapene til et kjemisk stoff og hvordan stoffet, eller et produkt som inneholder stoffet, skal håndteres i en nødssituasjon eller ulykke.

Woman working at home office with laptop and printed documents