Chemicals
Chemicals

EU REACH Registrering

Sharps etiske retningslinjer innebærer en proaktiv tilnærming til etterlevelse.

EU REACH Regulation

Parlaments- og rådsforordningen for registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (EF nr. 1907/2006) trådte i kraft 1. juni 2007. Et av målene med denne forordningen er å beskytte helse og miljø bedre mot risikoene forbundet med kjemikalier innenfor de overordnede rammene for bærekraftig utvikling. 

Sharp støtter opp om disse målene og har i sine etiske retningslinjer fastslått en proaktiv tilnærming til overholdelsen av lover og forordninger. Vi oppfordrer aktivt til miljøstyring, bærekraftig utvikling og initiativer for miljøbevissthet både i og utenfor organisasjonen vår.

Det europeiske kjemikaliebyrået offentliggjorde sin første «kandidatliste» over særlig problematiske stoffer (SVHC) 28. oktober 2008, og flere slike lister har siden kommet til. I henhold til artikkel 33 i REACH (plikt til å opplyse om innholdet i produkter) plikter leverandørene å informere eiere og forbrukere hvis et produkt inneholder en konsentrasjon på over 0,1 % av et av stoffene som står på kandidatlisten over særlig problematiske stoffer (SVHC).  Sharp bekreftet 16. januar 2020 en kontroll av listen over særlig problematiske stoffer (SVHC) i henhold til REACH SVHC.

For å sikre overholdelse av denne forordningen ber Sharp samtlige av sine leverandører om å opplyse om eventuelle særlig problematiske stoffer (SVHC). 
 

A man stood in front of a sunset