Green leaves depicting Sharp's Eco Vision
Green leaves depicting Sharp's Eco Vision

Sharp Eco Vision 2050

SHARP Eco Vision 2050 – en langsiktig miljøvisjon

SHARP Eco Vision 2050 – en langsiktig miljøvisjon

Det internasjonale samfunnet har erkjent det presserende behovet for å gripe an de stadig mer alvorlige problemene knyttet til miljømessig bærekraft – herunder klimaendringer, utarming av ressurser og forurensning med plast. Ønsket om å løse disse sosiale problemene fremskynder global handling, innbefattet en innsats for å nå målene om bærekraftig utvikling (SDG), overholde Paris-avalen og skape en sirkulær økonomi.

Sustainability Venn diagram

Sirkulær økonomi

Sharp lanserte i 2019 «SHARP Eco Vision 2050», en langsiktig miljøvisjon basert på selskapets grunnleggende miljøpolitikk som ble utarbeidet i 1992 og har som mål å «skape en miljøbevisst virksomhet kjennetegnet av oppriktighet og kreativitet». Sharp ønsker å bidra til et bærekraftig, globalt miljø ved å jobbe opp mot langsiktige mål innenfor tre handlingsområder frem til 2050: 

Klimaendring – Ut fra det stipulerte målet i Paris-avtalen om at temperaturøkningen ikke skal overstige 1,5 °C, fokuserer Sharp på utvikling av rene energirelaterte produkter og tjenester samt en reduksjon i drivhusgassutslippene knyttet til egen virksomhet.

Gjenvinning av ressurser – Vi reduserer miljøavtrykket vårt og fremmer en sirkulær økonomi gjennom resirkulering av produkter og en reduksjon i avfallet som genereres gjennom driftsvirksomheten.

Sikkerhet – Sharp har svært strenge kriterier for håndtering av potensielt helse- og miljøskadelige kjemikalier, og forsøker så langt som mulig å begrense bruken av slike stoffer.

Sharp utarbeider miljømål på middels lang sikt på alle områder. Disse fastslår spesifikke tiltak og kvantitative mål som skal hjelpe oss å realisere den langsiktige miljøvisjonen vår raskere.

Vi sikter på å løse sosiale problemer og kontinuerlig øke konsernverdien ved å skape sterkere bånd til interessentene gjennom driftsaktiviteter og arbeid for miljøet.
 

Circular economy illustration